ASOCIĀCIJA

Latvijas Industriālo kaņepju biedrība ir dibināta 2010.gada 20.jūlijā, un reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2010.gada 16.augustā (skat.statūtus). Asociācijas dibināšanas iniciatīva nāca no  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Vieglās rūpniecības razōtāju asociācijas, Būvmateriālu ražotāju asociācijas un Latvijas zemniekiem. 

Ja vēlaties kļūt par Asociācijas biedru, lūdzu, sūtiet pieprasījumu uz e-pastu:  uldis.sauers@gmail.com vai guntis.vilnitis@gmail.com 

Asociācijas (turpmāk – LIKA) mērķis ir apvienot dabīgo šķiedraugu un citu atjaunojamo izejvielu audzētājus, pārstrādātājus ar nozari saistītos speciālistus, lai sekmētu dabīgo šķiedru un citu atjaunojamo izejvielu audzēšanu. Nozares attīstībai veidot ieinteresēto sadarbības partneru un komersantu kooperāciju, kas veicinās inovāciju un nozares klasteru izveidi. Veicināt lauksaimniecības un ražošanas attīstību Latvijas reģionos.

LIKA Rīcības programma 2010.-2012.gadam

LIKA Klastera izveides pasākumi 2010.- 2013.g.

Reģ.apliecība
Organizācijas mērķi
Latvijas Industriālo kaņepju audzētāju asociācijas (LIKA) uzdevumi ir:
 1. piesaistīt komersantus un personas, kas nodarbojas ar dabīgo šķiedraugu un citu atjaunojamo izejvielu audzēšanu un pārstrādi, preču ražošanu, izmantojot dabīgos šķiedraugus, šādu preču vai izejmateriālu tirdzniecību un dizainu, lai veidotu kopīgu ilgtspējīgas rīcības programmu un sekmētu tās īstenošanu;
 2. aizstāvēt un pārstāvēt dabīgo šķiedraugu un citu atjaunojamo izejvielu audzētāju un pārstrādātāju intereses;
 3. sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
 4. sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām;
 5. apvienot komersantus, organizēt un veicināt komersantu rīcību šķiedraugu pārstrādes un citu atjaunojamo izejvielu, rūpnieciskās ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai, gatavās produkcijas un pakalpojumu realizācijai ārvalstu tirgos;
 6. izveidot un uzturēt informācijas apmaiņu ar ārvalstu komersantiem, vietējām un ārvalstu komercstruktūrām, ja šāda darbība sekmē Biedrības mērķus;
 7. koordinēt vietējo uzņēmumu darbību, finanšu resursu apvienošanu un izlietošanu, veidojot pirmapstrādes un produkcijas ražošanas uzņēmumus;
 8. koordinēt jaunas produkcijas izstrādi, pirmapstrādes un ražošanas sagatavošanu un savstarpējas kooperācijas organizēšanu;
 9. veikt konsultatīvo darbību un komersantu apmācību;
 10. veicināt sadarbību Biedrības biedru vidū, organizējot Latvijā un ārvalstīs izstādes, radošus komandējumus, seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus;
 11. veikt citus uzdevumus, kas nav pretrunā ar pastāvošajām Biedrības biedru interesēm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *